2005/Oct/04

พระคาถา อัญเชิญ ดวงจิต วิญญาณ
ปรมาจารย์ทางการแพทย์ " ชีวกโกมารภัจจ์"

โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก สัพพะสัทธานัง
โอสะถะ ทิพพะมันตัง ประภาโส สุริยาจันทัง โกมารภัจจ์โต
ประภาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมทะโส อะโรคา สุมนาโหม

( ว่า ๓ ครั้ง )

นะอะ นะวะ โรคา พยาธิ วินาสสันติ
( ว่า ๓ ครั้ง )

คำไหว้ครูว่านยา : ชีวกโกมารภัจจ์

ข้าขอประนมหัตถ์ พระไตรรัตน์นาถา

ตรีโลกอมรา อภิวาทนากร

หนึ่งข้าอัญชลี พระฤษีผู้ทรงญาณ

แปดองค์เธอมีญาณโดยรอบรู้ในโรคา

ไหว้คุณอิศวเรศ ทั้งพรหมเมศทั่วชั้นฟ้า

สาบสรรซึ่งว่านยา ประทานทั่วโลกธาตรี

ไหว้คุณกุมารภัจจ์ ผู้เจนจัดในคัมภีร์

เวชศาสตร์บรรดามี ให้ทานทั่วแก่นรชน

ไหว้ครูผู้สั่งสอน แต่ปางก่อนเจริญผล

ล่วงลุนิพานดล สำเร็จกิจประสิทธิพรฯ

ความหมายของคำว่า ชีวก

ชีวก ชื่อหมอใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วย,

เรียกชื่อเต็มว่า ชีวกโกมารภัจจ์ หมอชีวกเกิดที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธ เป็นบุตรของนางคณิกา (หญิง งามเมือง) ชื่อว่าสาลวดี แต่ไม่รู้จัก มารดาบิดาของตน เพราะเมื่อนางสาลวดีมีครรภ์ เกรงค่าตัวจะตกจึงเก็บตัวอยู่ ครั้นคลอดแล้วก็ให้คนรับใช้เอาทารก ไปทิ้งที่กองขยะ แต่พอดีเมื่อถึงเวลาเช้าตรู่ เจ้าชายอภัย โอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสาร จะไปเข้าเฝ้า เสด็จผ่านไป เห็นการุมล้อมทารกอยู่ เมื่อทรงทราบว่าเป็นทารกและยังมีชีวิต อยู่ จึงได้โปรดให้นำไปให้นางนมเลี้ยงไว้ในวัง ใน ขณะที่ทรงทราบว่าเป็นทารกเจ้าชายอภัยได้ตรัสถามว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ (หรือยังเป็นอยู่) หรือไม่ และทรงได้รับคำตอบ ว่ายังมีชีวิตอยู่ (ชีวติ = ยังเป็นอยู่ หรือยังมีชีวิตอยู่) ทารกนั้นจึงได้ชื่อว่า ชีวก (ผู้ยังเป็น) และเพราะเหตุที่เป็นผู้อันเจ้าชายเลี้ยงจึงได้มีสร้อยนามว่า โกมารภัจจ์ (ผู้อันพระราชกุมารเลี้ยง)

ครั้นชีวกเจริญวัยขึ้น พอจะทราบว่าตนเป็นเด็กกำพร้า ก็คิดแสวงหาศิลปวิทยาไว้เลี้ยงตัว จึงได้เดินทางไป ศึกษาวิชาแพทย์กับอาจารย์แพทย์ทิศาปาโมกข์ ที่เมืองตักสิลา ศึกษาอยู่ ๗ ปี อยากทราบว่าเมื่อใดจะเรียนจบ อาจารย์ให้ ถือเสียมไปตรวจดูทั่วบริเวณ ๑ โยชน์รอบเมืองตักสิลา เพื่อหาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวยา ชีวกหาไม่พบ กลับมาบอกอาจารย์ ๆ ว่า สำเร็จการศึกษามีวิชาพอเลี้ยงชีพแล้ว และมอบเสบียงเดินทางให้เล็กน้อย ชีวกเดินทางกลับยังพระนครราชคฤห์เมื่อ เสบียงหมดในระหว่างทาง ได้แวะหาเสบียงที่เมือง สาเกต โดยไปอาสารักษาภรรยาเศรษฐีเมืองนั้นซึ่งเป็นโรคปวด ศีรษะมา ๗ ปี ไม่มีใครรักษาหาย ภรรยาเศรษฐีหายโรคแล้ว ให้รางวัลมากมาย หมอชีวกได้เงินมา ๑๖,๐๐๐ กษาปณ์ พร้อมด้วยทาสทาสีและรถม้าเดินทางกลับถึงพระนครราชคฤห์ นำเงินและของรางวัลทั้งหมดไปถวายเจ้าชายอภัยเป็น ค่าปฏิการะคุณที่ได้ทรงเลี้ยงตนมา เจ้าชายอภัยโปรดให้หมอชีวกเก็บรางวัลนั้นไว้เป็นของตนเอง ไม่ทรงรับเอา และ โปรดให้หมอชีวกสร้างบ้านอยู่ในวังของพระองค์ ต่อมาไม่นานเจ้าชายอภัยนำหมอชีวกไปรักษาโรคริดสีดวงงอกแด่ พระเจ้าพิมพิสาร จอมชนแห่งมคธทรงหายประชวรแล้ว จะพระราชทานเครื่องประดับของสตรีชาววัง ๕๐๐ นางให้ เป็นรางวัล หมอชีวกไม่รับ ขอให้ทรงถือว่าเป็นหน้าที่ของตนเท่านั้น พระเจ้าพิมพิสารจึงโปรดให้หมอชีวกเป็นแพทย์ ประจำพระองค์ ประจำฝ่ายในทั้งหมด และประจำพระภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข หมอชีวกได้รักษาโรค ร้ายสำคัญหลายครั้ง เช่น

ผ่าตัดรักษาโรคในสมองของเศรษฐีเมืองราชคฤห์ ผ่าตัดเนื้องอกในลำไส้ของบุตรเศรษฐี เมืองพาราณสี รักษาโรคผอมเหลืองแด่พระเจ้าจัณฑปัชโชตแห่งกรุงอุชเชนี และถวายการรักษาแด่พระพุทธเจ้าใน คราวที่พระบาทห้อพระโลหิต เนื่องจากเศษหินจากก้อนศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาจากภูเขาเพื่อหมายปลงพระชนม์ชีพ หมอชีวกได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้า ปรารถนาจะไปเฝ้าวันละ ๒-๓ ครั้ง เห็นว่าพระเวฬุวันไกลเกินไปจึงสร้าง วัดถวายในอัมพวันคือสวนมะม่วงของตนเรียกกันว่า ชีวกัมพวัน (อัมพวัน ของหมอชีวก) เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูเริ่มน้อมพระทัยมาทางศาสนา หมอชีวกก็เป็นผู้แนะนำให้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเหตุที่หมอชีวกเป็นแพทย์ประจำคณะสงฆ์และเป็นผู้มีศรัทธาเอาใจใส่เกื้อกูลพระสงฆ์มาก จึงเป็นเหตุให้ มีคนมาบวชเพื่ออาศัยวัดเป็นที่รักษา ตัวจำนวนมาก จนหมอชีวกต้องทูลเสนอพระพุทธเจ้าให้ทรงบัญญัติข้อ ห้ามมิ ให้รับบวชคนเจ็บป่วย ด้วยโรคบางชนิด นอกจากนั้นหมอชีวกได้กราบทูลเสนอให้ทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ เพื่อเป็นที่บริหารกายช่วยรักษาสุขภาพของภิกษุทั้งหลาย หมอ ชีวกได้รับพระดำรัสยกย่องเป็นเอตทัคคะในบรรดา อุบาสกผู้เลื่อมใสในบุคคล

Comment

Comment:

Tweet


ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูล
#99 by weerawan (103.7.57.18|180.183.245.111) At 2013-04-12 07:51,
พ่อปู่ชีวกครับ
http://www.utdid.com/เหล็กน้ำพี้/html/0000434.html
#98 by วัน (103.7.57.18|118.172.174.237) At 2012-05-29 08:17,
พ่อปู่ชีวก บูชาได้ที่นี่ครับ

http://www.utdid.com/เหล็กน้ำพี้/listnews4group.asp?groupid=29
#97 by klan (118.172.168.206) At 2012-04-24 11:47,
ดิฉันเป็นท่านหนึ่งที่รักท่านปู่ชีวกมากๆ เพราะท่านมีเมตตาสูงมากเชี่ยวชาญในทางการแพทย์ อยากจะแนะนำร่างทรงของท่านปุ่ซึ่งมีจิตเมตตาสูงมาก ถ้าเพื่อนๆท่านไหนตอนนี้กำลังประสบปัญหาต่างๆรุมเร้าติดต่อไปที่เบอร์02 241-1306 แม่หญิงท่านนี้ช่วยท่านได้เราขออนุโมทนาขอให้ทุกคนโชคดี.
#96 by น้องหญิง (223.207.93.125) At 2011-11-22 19:03,
สนใจอาหารเสริม กรุณาติดต่อมาที่เบอร์(038)067-116 อาหารเสริมลดน้ำหนักทานง่าย รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง เพราะเรามีทีมนักโภชนาการคอยแนะนำเรื่องอาหาร เชิญโทรมาปรึกษาได้ฟรีเพราะเราอยากเห็นเพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรง.
#95 by น้องสอง (223.204.198.117) At 2011-08-10 21:10,
ดิฉันอยากจะแนะนำอาหารเสริมจากอเมริกาที่ช่วยให้น้ำหนักลด สัดส่วนลดลง ทานง่าย รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง มีทีมนักโภชนาการดูแลและควบคุมการทานอาหารของเราเป็ยระยะ กรุณาติดต่อไปที่คุณสอง(038)067-116, (080)573-9988 แล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะ เพราะเขาบริการและให้ข้อมูลด้วยความจริงใจค่ะ
#94 by น้องหญฺิง (223.204.198.117) At 2011-08-10 20:47,
เคยได้รับการักษาจากปู่ชีวก ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมขั้นแรก หายแล้ว ตอนนี้เม็นก้อนเนื้อที่มดลูก กำลังรักษากับปู่ชีวก และมีพ่อพระศิวะ พ่อพระนารายณ์ พ่อพระพรหม และพ่อศรีสุทโธเจ้าวังบาดาลคอยดูแล ก้อนเนื้อยุบลงเรื่อยๆ ท่านบอกไม่ต้องไปให้หมอผ่าหรอก มันเจ็บตัว ก็เล่าสู่กันฟังเท่านั้น
#93 by นงนุช รวมชนอนุเคราะห์ (113.53.180.168) At 2011-07-18 00:27,
sad smile ได้รู้ประวัติของ ชีวกโกมารภัจจ์ 555+
#92 by นิล (115.87.99.241) At 2011-06-20 16:47,
#91 by นิล (115.87.99.241) At 2011-06-20 16:44,
ผมเองเปิดธุรกิจเกี่ยวกับสปา นับถือพ่อปู่ฤาษีท่านเหมือนกัน ผมเจอมากับตัว ท่านมีจริงครับ ผมเลยกราบไหว้บูชาท่าน ตั้งแต่นั้นก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและหน้าที่การงาน ธุรกิจ ดีมากๆครับ ขออนุโมธนาด้วยคนครับ big smile
#90 by เทวาภิรมย์ (118.172.106.21) At 2011-05-28 13:43,
เราคนสมัยใหม่ น่าจะศึกษา แนวทางของท่าน เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิต ไม่ดีจริง บรมครูคงจะไม่มีเสียงเล่าขานเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่มาถึงปัจจุบัน 2500 กว่าปีแล้ว
ขอบูชาด้วยความสักการะอันยิ่งใหญ่
http://www.jiaogulan4u.comhttp://www.jiaogulan4u.com
#89 by www.jiaogulan4u.com (223.206.13.103) At 2011-01-09 18:32,
หมอชีพราหมณ์ท่านนี้วิเศษเหลือหลายทั้งในพุทธกาล และอยู่ในใจของชนชาติไทยและอินเดียตลอดกาลนาน
#88 by loukhuak (182.53.40.70) At 2011-01-02 12:35,
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับHot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!
ผมมีเรื่องดีมาบอกแต่ไม่รู้จะทันหรือป่าววันที่13พฤศิกายนของทุกปีตำหนักพ่อปู่ชีวกที่อ.ภาชีจ.อยุธยาจะมีงานใหญ่ให้คนที่เดือดร้อนไปรับขันมีอาหารการกินตลอดใครที่เจ็บปวดทุกข์ร้อนไปวันนี้ได้เลยใครไม่สบายไม่มีทางรักษาลองไปดูครับไม่เสียเงินทองผมแค่มาบอกบุญเพราะเคยไปมาแล้วดีจริงๆ
#86 by บี (110.168.35.17) At 2010-10-20 09:44,
หมอชีวกโกมารกิจเป็นคนดีมากครับconfused smile big smile open-mounthed smile question surprised smile double wink cry
#85 by มิ้ม (117.47.132.131) At 2010-10-09 12:43,
หมอชีวกโกมารกิจเป็นคนดีมากครับconfused smile big smile open-mounthed smile question surprised smile double wink cry
#84 by มิ้ม (117.47.132.131) At 2010-10-09 12:43,
ดีมากเลยครับดีดีดีดีเยี่ยมsad smile
#83 by มิ้ม (117.47.132.131)