2005/Oct/04

พระคาถา อัญเชิญ ดวงจิต วิญญาณ
ปรมาจารย์ทางการแพทย์ " ชีวกโกมารภัจจ์"

โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก สัพพะสัทธานัง
โอสะถะ ทิพพะมันตัง ประภาโส สุริยาจันทัง โกมารภัจจ์โต
ประภาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมทะโส อะโรคา สุมนาโหม

( ว่า ๓ ครั้ง )

นะอะ นะวะ โรคา พยาธิ วินาสสันติ
( ว่า ๓ ครั้ง )

คำไหว้ครูว่านยา : ชีวกโกมารภัจจ์

ข้าขอประนมหัตถ์ พระไตรรัตน์นาถา

ตรีโลกอมรา อภิวาทนากร

หนึ่งข้าอัญชลี พระฤษีผู้ทรงญาณ

แปดองค์เธอมีญาณโดยรอบรู้ในโรคา

ไหว้คุณอิศวเรศ ทั้งพรหมเมศทั่วชั้นฟ้า

สาบสรรซึ่งว่านยา ประทานทั่วโลกธาตรี

ไหว้คุณกุมารภัจจ์ ผู้เจนจัดในคัมภีร์

เวชศาสตร์บรรดามี ให้ทานทั่วแก่นรชน

ไหว้ครูผู้สั่งสอน แต่ปางก่อนเจริญผล

ล่วงลุนิพานดล สำเร็จกิจประสิทธิพรฯ

ความหมายของคำว่า ชีวก

ชีวก ชื่อหมอใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วย,

เรียกชื่อเต็มว่า ชีวกโกมารภัจจ์ หมอชีวกเกิดที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธ เป็นบุตรของนางคณิกา (หญิง งามเมือง) ชื่อว่าสาลวดี แต่ไม่รู้จัก มารดาบิดาของตน เพราะเมื่อนางสาลวดีมีครรภ์ เกรงค่าตัวจะตกจึงเก็บตัวอยู่ ครั้นคลอดแล้วก็ให้คนรับใช้เอาทารก ไปทิ้งที่กองขยะ แต่พอดีเมื่อถึงเวลาเช้าตรู่ เจ้าชายอภัย โอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสาร จะไปเข้าเฝ้า เสด็จผ่านไป เห็นการุมล้อมทารกอยู่ เมื่อทรงทราบว่าเป็นทารกและยังมีชีวิต อยู่ จึงได้โปรดให้นำไปให้นางนมเลี้ยงไว้ในวัง ใน ขณะที่ทรงทราบว่าเป็นทารกเจ้าชายอภัยได้ตรัสถามว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ (หรือยังเป็นอยู่) หรือไม่ และทรงได้รับคำตอบ ว่ายังมีชีวิตอยู่ (ชีวติ = ยังเป็นอยู่ หรือยังมีชีวิตอยู่) ทารกนั้นจึงได้ชื่อว่า ชีวก (ผู้ยังเป็น) และเพราะเหตุที่เป็นผู้อันเจ้าชายเลี้ยงจึงได้มีสร้อยนามว่า โกมารภัจจ์ (ผู้อันพระราชกุมารเลี้ยง)

ครั้นชีวกเจริญวัยขึ้น พอจะทราบว่าตนเป็นเด็กกำพร้า ก็คิดแสวงหาศิลปวิทยาไว้เลี้ยงตัว จึงได้เดินทางไป ศึกษาวิชาแพทย์กับอาจารย์แพทย์ทิศาปาโมกข์ ที่เมืองตักสิลา ศึกษาอยู่ ๗ ปี อยากทราบว่าเมื่อใดจะเรียนจบ อาจารย์ให้ ถือเสียมไปตรวจดูทั่วบริเวณ ๑ โยชน์รอบเมืองตักสิลา เพื่อหาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวยา ชีวกหาไม่พบ กลับมาบอกอาจารย์ ๆ ว่า สำเร็จการศึกษามีวิชาพอเลี้ยงชีพแล้ว และมอบเสบียงเดินทางให้เล็กน้อย ชีวกเดินทางกลับยังพระนครราชคฤห์เมื่อ เสบียงหมดในระหว่างทาง ได้แวะหาเสบียงที่เมือง สาเกต โดยไปอาสารักษาภรรยาเศรษฐีเมืองนั้นซึ่งเป็นโรคปวด ศีรษะมา ๗ ปี ไม่มีใครรักษาหาย ภรรยาเศรษฐีหายโรคแล้ว ให้รางวัลมากมาย หมอชีวกได้เงินมา ๑๖,๐๐๐ กษาปณ์ พร้อมด้วยทาสทาสีและรถม้าเดินทางกลับถึงพระนครราชคฤห์ นำเงินและของรางวัลทั้งหมดไปถวายเจ้าชายอภัยเป็น ค่าปฏิการะคุณที่ได้ทรงเลี้ยงตนมา เจ้าชายอภัยโปรดให้หมอชีวกเก็บรางวัลนั้นไว้เป็นของตนเอง ไม่ทรงรับเอา และ โปรดให้หมอชีวกสร้างบ้านอยู่ในวังของพระองค์ ต่อมาไม่นานเจ้าชายอภัยนำหมอชีวกไปรักษาโรคริดสีดวงงอกแด่ พระเจ้าพิมพิสาร จอมชนแห่งมคธทรงหายประชวรแล้ว จะพระราชทานเครื่องประดับของสตรีชาววัง ๕๐๐ นางให้ เป็นรางวัล หมอชีวกไม่รับ ขอให้ทรงถือว่าเป็นหน้าที่ของตนเท่านั้น พระเจ้าพิมพิสารจึงโปรดให้หมอชีวกเป็นแพทย์ ประจำพระองค์ ประจำฝ่ายในทั้งหมด และประจำพระภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข หมอชีวกได้รักษาโรค ร้ายสำคัญหลายครั้ง เช่น

ผ่าตัดรักษาโรคในสมองของเศรษฐีเมืองราชคฤห์ ผ่าตัดเนื้องอกในลำไส้ของบุตรเศรษฐี เมืองพาราณสี รักษาโรคผอมเหลืองแด่พระเจ้าจัณฑปัชโชตแห่งกรุงอุชเชนี และถวายการรักษาแด่พระพุทธเจ้าใน คราวที่พระบาทห้อพระโลหิต เนื่องจากเศษหินจากก้อนศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาจากภูเขาเพื่อหมายปลงพระชนม์ชีพ หมอชีวกได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้า ปรารถนาจะไปเฝ้าวันละ ๒-๓ ครั้ง เห็นว่าพระเวฬุวันไกลเกินไปจึงสร้าง วัดถวายในอัมพวันคือสวนมะม่วงของตนเรียกกันว่า ชีวกัมพวัน (อัมพวัน ของหมอชีวก) เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูเริ่มน้อมพระทัยมาทางศาสนา หมอชีวกก็เป็นผู้แนะนำให้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเหตุที่หมอชีวกเป็นแพทย์ประจำคณะสงฆ์และเป็นผู้มีศรัทธาเอาใจใส่เกื้อกูลพระสงฆ์มาก จึงเป็นเหตุให้ มีคนมาบวชเพื่ออาศัยวัดเป็นที่รักษา ตัวจำนวนมาก จนหมอชีวกต้องทูลเสนอพระพุทธเจ้าให้ทรงบัญญัติข้อ ห้ามมิ ให้รับบวชคนเจ็บป่วย ด้วยโรคบางชนิด นอกจากนั้นหมอชีวกได้กราบทูลเสนอให้ทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ เพื่อเป็นที่บริหารกายช่วยรักษาสุขภาพของภิกษุทั้งหลาย หมอ ชีวกได้รับพระดำรัสยกย่องเป็นเอตทัคคะในบรรดา อุบาสกผู้เลื่อมใสในบุคคล

Comment

Comment:

Tweet


ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูล
#99 by weerawan (103.7.57.18|180.183.245.111) At 2013-04-12 07:51,
พ่อปู่ชีวกครับ
http://www.utdid.com/เหล็กน้ำพี้/html/0000434.html
#98 by วัน (103.7.57.18|118.172.174.237) At 2012-05-29 08:17,
พ่อปู่ชีวก บูชาได้ที่นี่ครับ

http://www.utdid.com/เหล็กน้ำพี้/listnews4group.asp?groupid=29
#97 by klan (118.172.168.206) At 2012-04-24 11:47,
ดิฉันเป็นท่านหนึ่งที่รักท่านปู่ชีวกมากๆ เพราะท่านมีเมตตาสูงมากเชี่ยวชาญในทางการแพทย์ อยากจะแนะนำร่างทรงของท่านปุ่ซึ่งมีจิตเมตตาสูงมาก ถ้าเพื่อนๆท่านไหนตอนนี้กำลังประสบปัญหาต่างๆรุมเร้าติดต่อไปที่เบอร์02 241-1306 แม่หญิงท่านนี้ช่วยท่านได้เราขออนุโมทนาขอให้ทุกคนโชคดี.
#96 by น้องหญิง (223.207.93.125) At 2011-11-22 19:03,
สนใจอาหารเสริม กรุณาติดต่อมาที่เบอร์(038)067-116 อาหารเสริมลดน้ำหนักทานง่าย รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง เพราะเรามีทีมนักโภชนาการคอยแนะนำเรื่องอาหาร เชิญโทรมาปรึกษาได้ฟรีเพราะเราอยากเห็นเพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรง.
#95 by น้องสอง (223.204.198.117) At 2011-08-10 21:10,
ดิฉันอยากจะแนะนำอาหารเสริมจากอเมริกาที่ช่วยให้น้ำหนักลด สัดส่วนลดลง ทานง่าย รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง มีทีมนักโภชนาการดูแลและควบคุมการทานอาหารของเราเป็ยระยะ กรุณาติดต่อไปที่คุณสอง(038)067-116, (080)573-9988 แล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะ เพราะเขาบริการและให้ข้อมูลด้วยความจริงใจค่ะ
#94 by น้องหญฺิง (223.204.198.117) At 2011-08-10 20:47,
เคยได้รับการักษาจากปู่ชีวก ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมขั้นแรก หายแล้ว ตอนนี้เม็นก้อนเนื้อที่มดลูก กำลังรักษากับปู่ชีวก และมีพ่อพระศิวะ พ่อพระนารายณ์ พ่อพระพรหม และพ่อศรีสุทโธเจ้าวังบาดาลคอยดูแล ก้อนเนื้อยุบลงเรื่อยๆ ท่านบอกไม่ต้องไปให้หมอผ่าหรอก มันเจ็บตัว ก็เล่าสู่กันฟังเท่านั้น
#93 by นงนุช รวมชนอนุเคราะห์ (113.53.180.168) At 2011-07-18 00:27,
sad smile ได้รู้ประวัติของ ชีวกโกมารภัจจ์ 555+
#92 by นิล (115.87.99.241) At 2011-06-20 16:47,
#91 by นิล (115.87.99.241) At 2011-06-20 16:44,
ผมเองเปิดธุรกิจเกี่ยวกับสปา นับถือพ่อปู่ฤาษีท่านเหมือนกัน ผมเจอมากับตัว ท่านมีจริงครับ ผมเลยกราบไหว้บูชาท่าน ตั้งแต่นั้นก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและหน้าที่การงาน ธุรกิจ ดีมากๆครับ ขออนุโมธนาด้วยคนครับ big smile
#90 by เทวาภิรมย์ (118.172.106.21) At 2011-05-28 13:43,
เราคนสมัยใหม่ น่าจะศึกษา แนวทางของท่าน เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิต ไม่ดีจริง บรมครูคงจะไม่มีเสียงเล่าขานเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่มาถึงปัจจุบัน 2500 กว่าปีแล้ว
ขอบูชาด้วยความสักการะอันยิ่งใหญ่
http://www.jiaogulan4u.comhttp://www.jiaogulan4u.com
#89 by www.jiaogulan4u.com (223.206.13.103) At 2011-01-09 18:32,
หมอชีพราหมณ์ท่านนี้วิเศษเหลือหลายทั้งในพุทธกาล และอยู่ในใจของชนชาติไทยและอินเดียตลอดกาลนาน
#88 by loukhuak (182.53.40.70) At 2011-01-02 12:35,
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับHot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!
ผมมีเรื่องดีมาบอกแต่ไม่รู้จะทันหรือป่าววันที่13พฤศิกายนของทุกปีตำหนักพ่อปู่ชีวกที่อ.ภาชีจ.อยุธยาจะมีงานใหญ่ให้คนที่เดือดร้อนไปรับขันมีอาหารการกินตลอดใครที่เจ็บปวดทุกข์ร้อนไปวันนี้ได้เลยใครไม่สบายไม่มีทางรักษาลองไปดูครับไม่เสียเงินทองผมแค่มาบอกบุญเพราะเคยไปมาแล้วดีจริงๆ
#86 by บี (110.168.35.17) At 2010-10-20 09:44,
หมอชีวกโกมารกิจเป็นคนดีมากครับconfused smile big smile open-mounthed smile question surprised smile double wink cry
#85 by มิ้ม (117.47.132.131) At 2010-10-09 12:43,
หมอชีวกโกมารกิจเป็นคนดีมากครับconfused smile big smile open-mounthed smile question surprised smile double wink cry
#84 by มิ้ม (117.47.132.131) At 2010-10-09 12:43,
ดีมากเลยครับดีดีดีดีเยี่ยมsad smile
#83 by มิ้ม (117.47.132.131) At 2010-10-09 12:40,
แวะมาเอาคาถาขอบคุณผู้ใจบุญอย่างสูงทีบ้านมีปู่ฤษีชีวกและปู่นาคราชตอนนี้คนในบ้านกำลังจะผ่าสมองรอบสองอนุโมธนาคาถาด้วย
#82 by ทีปกร (27.130.94.63) At 2010-10-06 08:35,
ตอนนี้ปู่ลงมาเกิดเป็นมนษย์แล้วมารักษาที่ จ. พิษณุโลก ตรงวัดจันตะวันตกบ้าหลังคาสีเขียวๆ
ใครปวดอะไรก็จะหายดีเป็นปิดทิ้งเลย

#81 by ปู่ (61.19.22.28) At 2010-09-14 10:47,
angry smile cry cry cry cry cry cry cry
#80 by aa (183.89.120.191) At 2010-09-05 18:21,
เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากทำให้รู้เรื่องราวต่างๆที่ไม่รู้ ขอบคุณมากค่ะbig smile
#79 by (182.52.51.193) At 2010-09-02 20:41,
#78 by นฤมล ธารกุล (125.26.44.157) At 2010-09-02 16:01,
ลูกหลานขอนมัสการ
#77 by (118.173.217.161) At 2010-09-02 10:52,
สำหรับองค์ ที่ใช้ตั้งบูชา และปลุกเสกแล้วตอนนี้มีที่วัดเจ้าอามค่ะอย่างไร ถ้าสนใจก็ลองเช่าบูชาได้ เพราะไม่ค่อยมีปลุกเสกบ่อยสำหรับปู่ชีวก ทุกอย่างขึ้นอยู่กับศรัทธาค่ะ ลองดูนะค่ะ ขอให้ทุกท่านที่ศรัทธาปู่ทุกท่านจงเป็นผู้ไม่มีโรคค่ะ big smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile sad smile
#76 by รัน (58.11.61.142) At 2010-08-30 23:22,
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ดิฉันก็เป็นอีกคนที่นับถือปู่ชีวกมาก เพราะรู้สึกทึ่งการการแพทย์ ที่ท่านได้ทำการรักษาคนในสมัยพุทธการ และอีกหลายเรื่อง ไม่ธรรมดาจริง ๆ ค่ะ
#75 by รัน (58.11.61.142) At 2010-08-30 23:17,
เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ควรแก่การเครพค่ะท่านเป็นผู้ที่ชี้นำให้ชีวิตเราให้ดำเนินไปตามความถูกต้อง หากใครได้สัมผัสแบบเราก็จะรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่น่าเครพเป็นอย่างยิ่ง เชื่อเราเถอะค่ะท่านมีเมตตามากสำหรับฉัน ขอบคุณค่ะ
#74 by หลานปู่ (182.52.153.57) At 2010-08-28 10:57,
นับถือท่าน ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ มากๆ
#73 by ปัณจนา มาโทน (124.157.249.218) At 2010-08-25 19:14,
#72 by (118.172.241.141) At 2010-07-28 17:13,
ใครพอจะทราบว่าที่ไหนมีให้บูชาท่านแบบที่เป็นองค์ตั้งโต๊ะบ้าง อยากได้องค์ท่านมาบูชา my_dear1987@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าbig smile
#71 by Dear (124.120.147.9) At 2010-07-28 13:49,
[b
ดีมากครับ


][/b]open-mounthed smile big smile double wink cry
#70 by โซ่ (118.174.207.189) At 2010-07-27 10:40,
ุศรัทธาปู่ชีวกมากคร้า
#69 by เมย์ (183.89.200.249) At 2010-07-26 19:32,
#68 by อีเหี้ยว (125.27.210.90) At 2010-07-10 17:35,
fuwink big smile
#67 by 555 (125.27.73.235) At 2010-07-02 18:44,
เพื่อนเราเป็นร่างทรงบรมครูปู่ฤาษีชีวกโกมารภัทรเมื่อวันที่19มิ.ยได้ไปเปลี่ยนรูปเหมือนของท่านมาเป็นทองเหลืองขัดขาวหน้าตัก9นิ้ว 2600 บ.สวยงามมากคับ
#66 by เก่ง (125.27.188.48) At 2010-06-22 18:02,
#65 by (125.24.29.12) At 2010-06-11 16:37,
อ้อ เด๋วจะหาว่าผมมั่ว สถานที่ที่คุณใช้อินเตอร์เน็ท
คือห้องอินเตอร์เน็ทเซ็นเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทน์
จังหวัด นครปฐม ครับ
#64 by webmaster@mahathep.com At 2010-06-10 21:47,
^
^
เรียนก็สูง มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็สอนดีนะครับ
ไม่น่าทำตัวอย่างนี้ ถ้าคุณพิมพ์แบบนี้ในเว็บที่เกี่ยวกับธรรมะ
คุณเองก็จะเป็นคนที่ได้รับผลกรรมเอง

ผมคิดว่า มหาวิทยาลัย ศิลปากร คงสอนคุณมาดี
หากคุณไม่ได้เรียนที่ ศิลปากร ก็ต้องขออภัยด้วย
เพราะว่า ไอพี แอดเดรส นี้ มันขึ้นที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณครับที่ไม่ทำเช่นนี้อีก
เพราะมันประจานตัวคุณ และ พ่อแม่คุณ
โคตรเหง้าของคุณ และที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยที่สั่งสอนให้คุณมีการศึกษา ครับ

ยินดีต้อนรับ
#63 by webmaster@mahathep.com At 2010-06-10 21:45,
ควาย question
#62 by เนย1 (202.44.136.52) At 2010-06-10 18:15,
ควาย question
#61 by เนย (202.44.136.52) At 2010-06-10 18:13,
ท่านก็เคยรักษาขาเรานะ เจ็บข้อเท้าทั้งสองข้าง เจ็บแปลบๆ หายสนิทเลยล่ะ

เราเคารพท่านมากๆๆ ถ้ามีเวลา อยากจะบำเพ็ญศีลกับครูเทว ทุกท่าน
#60 by นิด (110.169.12.212) At 2010-06-06 08:52,
เปิดร้านสมุนไพรอยู่เหมือนกันค่ะ และบูชาพ่อปู่อยู่ด้วย ขออนุโมทนาให้ด้วยค่ะ ที่นำข้อมูลดีดีมาเผยแพร่ จาก จันทบุรี
#59 by ผู้ศรัทธาในธรรมะ (118.172.255.160) At 2010-06-05 12:27,
Hot!

ไม่ทราบว่าถ้าจะไหว้พ่อหมอชีวก จะต้องใช้ธูปกี่ดอก และท่านชอบของไหว้ประเภทอะไร(ทราบมาว่าท่านชอบผลไม้โดยเฉพาะฝรั่งใช่ไหมครับ)

ตอบ. ต้องขออนุญาตินำมาตอบ ข้อมูลอาจจะไม่ได้ตรงกันมาก แต่องค์บรมครูชีวกโกมารภัจจ์นั้นท่านสำเร็จฌาณแล้ว และเป็น อุบาสกในพระพุทธศาสนา การจะใช้ธูปกี่ดอกนั้นไม่ได้จำเป็นมากเท่าใดนัก แต่จะให้เป็นพิธีการ ก็ ซัก 7-9 ก็จะดีครับ หรือ 3 ดอก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี่ก็น้อมจิตถึงท่านได้แล้วครับ ส่วนฝรั่งท่านชอบหรือไม่นั่นไม่สามารถระบุได้ครับ เพราะไม่มีใครเกิดทัน แต่หากว่า การชอบนี้ออกมาจากปากของกายสังขาร ก็ขอให้วิเคราะห์และเชื่อที่ 50-50 ครับ อาจจะเป็นความต้องการของกายสังขารเองก็ได้ แต่ที่แน่ ๆ ท่านชอบดอกมะลิอย่างแน่นอน ถวายดอกมะลิขาวใส่พานแก้ว หรือ ร้อยเป็นพวงก็ได้ครับ ยินดีให้คำแนะนำครับ confused smile
#58 by webmaster@mahathep.com At 2010-05-21 12:16,
ไม่ทราบว่าถ้าจะไหว้พ่อหมอชีวก จะต้องใช้ธูปกี่ดอก และท่านชอบของไหว้ประเภทอะไร(ทราบมาว่าท่านชอบผลไม้โดยเฉพาะฝรั่งใช่ไหมครับ)
#57 by ชนิศร์ (125.24.234.163) At 2010-05-19 15:48,
ท่านเก่งมาก
#56 by นุก (113.53.174.203) At 2010-04-07 08:56,
บูชาท่านด้วยศรัทธา
#55 by รชตพิสิษฐ์ (58.8.168.111) At 2010-04-01 11:01,
ขอบคุณที่ให้ความรุ้ค่ะ
#54 by อ้อแอ้ (112.142.168.91) At 2010-02-19 00:42,
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาทามิ ทุกท่านด้วยคะ
ชอบมากเลย อยากทราบว่าถ้าจะบูชา
พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ที่เป็นองค์ท่านจะบูชาได้ที่ไหน
ต้องการได้มาไว้บูชาแต่ต้องได้ที่เข้าพิธีแล้ว
ขอบคุณล่วงหน้า
สาธุ ความสุขจงมาบังเกิดแก่ทุกท่านด้วยเทอญ
#53 by มน (124.121.91.22) At 2010-02-18 21:02,
#52 by (58.8.95.33) At 2010-01-12 17:25,
#51 by (125.27.38.113) At 2010-01-02 09:36,
ขออภิวาทปู่ชีวก
#50 by นอส (113.53.46.148) At 2009-12-21 11:49,

มหาเทพ เทวาพิทักษ์
View full profile