2005/Oct/04

พระคาถา อัญเชิญ ดวงจิต วิญญาณ
ปรมาจารย์ทางการแพทย์ " ชีวกโกมารภัจจ์"

โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก สัพพะสัทธานัง
โอสะถะ ทิพพะมันตัง ประภาโส สุริยาจันทัง โกมารภัจจ์โต
ประภาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมทะโส อะโรคา สุมนาโหม

( ว่า ๓ ครั้ง )

นะอะ นะวะ โรคา พยาธิ วินาสสันติ
( ว่า ๓ ครั้ง )

คำไหว้ครูว่านยา : ชีวกโกมารภัจจ์

ข้าขอประนมหัตถ์ พระไตรรัตน์นาถา

ตรีโลกอมรา อภิวาทนากร

หนึ่งข้าอัญชลี พระฤษีผู้ทรงญาณ

แปดองค์เธอมีญาณโดยรอบรู้ในโรคา

ไหว้คุณอิศวเรศ ทั้งพรหมเมศทั่วชั้นฟ้า

สาบสรรซึ่งว่านยา ประทานทั่วโลกธาตรี

ไหว้คุณกุมารภัจจ์ ผู้เจนจัดในคัมภีร์

เวชศาสตร์บรรดามี ให้ทานทั่วแก่นรชน

ไหว้ครูผู้สั่งสอน แต่ปางก่อนเจริญผล

ล่วงลุนิพานดล สำเร็จกิจประสิทธิพรฯ

ความหมายของคำว่า ชีวก

ชีวก ชื่อหมอใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วย,

เรียกชื่อเต็มว่า ชีวกโกมารภัจจ์ หมอชีวกเกิดที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธ เป็นบุตรของนางคณิกา (หญิง งามเมือง) ชื่อว่าสาลวดี แต่ไม่รู้จัก มารดาบิดาของตน เพราะเมื่อนางสาลวดีมีครรภ์ เกรงค่าตัวจะตกจึงเก็บตัวอยู่ ครั้นคลอดแล้วก็ให้คนรับใช้เอาทารก ไปทิ้งที่กองขยะ แต่พอดีเมื่อถึงเวลาเช้าตรู่ เจ้าชายอภัย โอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสาร จะไปเข้าเฝ้า เสด็จผ่านไป เห็นการุมล้อมทารกอยู่ เมื่อทรงทราบว่าเป็นทารกและยังมีชีวิต อยู่ จึงได้โปรดให้นำไปให้นางนมเลี้ยงไว้ในวัง ใน ขณะที่ทรงทราบว่าเป็นทารกเจ้าชายอภัยได้ตรัสถามว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ (หรือยังเป็นอยู่) หรือไม่ และทรงได้รับคำตอบ ว่ายังมีชีวิตอยู่ (ชีวติ = ยังเป็นอยู่ หรือยังมีชีวิตอยู่) ทารกนั้นจึงได้ชื่อว่า ชีวก (ผู้ยังเป็น) และเพราะเหตุที่เป็นผู้อันเจ้าชายเลี้ยงจึงได้มีสร้อยนามว่า โกมารภัจจ์ (ผู้อันพระราชกุมารเลี้ยง)

ครั้นชีวกเจริญวัยขึ้น พอจะทราบว่าตนเป็นเด็กกำพร้า ก็คิดแสวงหาศิลปวิทยาไว้เลี้ยงตัว จึงได้เดินทางไป ศึกษาวิชาแพทย์กับอาจารย์แพทย์ทิศาปาโมกข์ ที่เมืองตักสิลา ศึกษาอยู่ ๗ ปี อยากทราบว่าเมื่อใดจะเรียนจบ อาจารย์ให้ ถือเสียมไปตรวจดูทั่วบริเวณ ๑ โยชน์รอบเมืองตักสิลา เพื่อหาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวยา ชีวกหาไม่พบ กลับมาบอกอาจารย์ ๆ ว่า สำเร็จการศึกษามีวิชาพอเลี้ยงชีพแล้ว และมอบเสบียงเดินทางให้เล็กน้อย ชีวกเดินทางกลับยังพระนครราชคฤห์เมื่อ เสบียงหมดในระหว่างทาง ได้แวะหาเสบียงที่เมือง สาเกต โดยไปอาสารักษาภรรยาเศรษฐีเมืองนั้นซึ่งเป็นโรคปวด ศีรษะมา ๗ ปี ไม่มีใครรักษาหาย ภรรยาเศรษฐีหายโรคแล้ว ให้รางวัลมากมาย หมอชีวกได้เงินมา ๑๖,๐๐๐ กษาปณ์ พร้อมด้วยทาสทาสีและรถม้าเดินทางกลับถึงพระนครราชคฤห์ นำเงินและของรางวัลทั้งหมดไปถวายเจ้าชายอภัยเป็น ค่าปฏิการะคุณที่ได้ทรงเลี้ยงตนมา เจ้าชายอภัยโปรดให้หมอชีวกเก็บรางวัลนั้นไว้เป็นของตนเอง ไม่ทรงรับเอา และ โปรดให้หมอชีวกสร้างบ้านอยู่ในวังของพระองค์ ต่อมาไม่นานเจ้าชายอภัยนำหมอชีวกไปรักษาโรคริดสีดวงงอกแด่ พระเจ้าพิมพิสาร จอมชนแห่งมคธทรงหายประชวรแล้ว จะพระราชทานเครื่องประดับของสตรีชาววัง ๕๐๐ นางให้ เป็นรางวัล หมอชีวกไม่รับ ขอให้ทรงถือว่าเป็นหน้าที่ของตนเท่านั้น พระเจ้าพิมพิสารจึงโปรดให้หมอชีวกเป็นแพทย์ ประจำพระองค์ ประจำฝ่ายในทั้งหมด และประจำพระภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข หมอชีวกได้รักษาโรค ร้ายสำคัญหลายครั้ง เช่น

ผ่าตัดรักษาโรคในสมองของเศรษฐีเมืองราชคฤห์ ผ่าตัดเนื้องอกในลำไส้ของบุตรเศรษฐี เมืองพาราณสี รักษาโรคผอมเหลืองแด่พระเจ้าจัณฑปัชโชตแห่งกรุงอุชเชนี และถวายการรักษาแด่พระพุทธเจ้าใน คราวที่พระบาทห้อพระโลหิต เนื่องจากเศษหินจากก้อนศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาจากภูเขาเพื่อหมายปลงพระชนม์ชีพ หมอชีวกได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้า ปรารถนาจะไปเฝ้าวันละ ๒-๓ ครั้ง เห็นว่าพระเวฬุวันไกลเกินไปจึงสร้าง วัดถวายในอัมพวันคือสวนมะม่วงของตนเรียกกันว่า ชีวกัมพวัน (อัมพวัน ของหมอชีวก) เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูเริ่มน้อมพระทัยมาทางศาสนา หมอชีวกก็เป็นผู้แนะนำให้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเหตุที่หมอชีวกเป็นแพทย์ประจำคณะสงฆ์และเป็นผู้มีศรัทธาเอาใจใส่เกื้อกูลพระสงฆ์มาก จึงเป็นเหตุให้ มีคนมาบวชเพื่ออาศัยวัดเป็นที่รักษา ตัวจำนวนมาก จนหมอชีวกต้องทูลเสนอพระพุทธเจ้าให้ทรงบัญญัติข้อ ห้ามมิ ให้รับบวชคนเจ็บป่วย ด้วยโรคบางชนิด นอกจากนั้นหมอชีวกได้กราบทูลเสนอให้ทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ เพื่อเป็นที่บริหารกายช่วยรักษาสุขภาพของภิกษุทั้งหลาย หมอ ชีวกได้รับพระดำรัสยกย่องเป็นเอตทัคคะในบรรดา อุบาสกผู้เลื่อมใสในบุคคล

Comment

Comment:

Tweet


#49 by สุชาติ ราชสุนทร (113.53.46.148) At 2009-12-21 11:41,
#48 by (125.27.245.188) At 2009-12-03 17:01,
ขออนุโมทนาในผลบุญที่ท่านปู่ชีวกโกมารภัจจ์ได้สร้างสมมาทุกภพทุกชาติด้วยเทรอญ สาธุ
#47 by ประพาฬ (125.25.221.204) At 2009-10-06 11:41,
#46 by แอน (58.10.102.119) At 2009-09-11 13:38,
เนื่อหาละเอียดดีนะคะ
น่าสนใจ ดีคะ
#45 by บุ๋ม (118.175.25.210) At 2009-08-02 19:03,
เนื่อหาละเอียดดีนะคะ
น่าสนใจ ดีคะ
#44 by บุ๋ม (118.175.25.210) At 2009-08-02 19:03,
ที่กันทรลักษ์,มีปู่ชีวก รักษาหายทุกโรค(จริง)
#43 by น้อย (117.47.174.13) At 2009-06-30 01:24,
ที่กันทรลักษ์มีร่างปู่ชีวก
#42 by น้อย (117.47.174.13) At 2009-06-30 01:21,
อ่านแล้ว ได้ความรู้ดี มาก ๆ
#41 by อารยา (125.25.24.18) At 2009-06-07 15:44,
ที่โรงพยาบาลสงค์ไงคะ เราชอบไปทำสังคทานที่นั่นน่ะคะ ไปไม่ยากค่ะ
#40 by แอม (58.9.27.57) At 2009-06-05 13:46,
ขอบคุณมากครับที่มีข้อมูลดีๆมาฝากพวกเรา เป็นความรู้ที่ดีมาก อ่านแล้วเลื่อมใส ศรัทธาในตัวท่าน อยากทราบว่า พ่อมีรูปภาพอีกมั้ยครับ เพราะผมอยากมีภาพของท่านเก็บไว้บูชาครับ
#39 by ดนัย (58.9.205.3) At 2009-06-02 01:33,
ยอดเยี่ยมครัยbig smile
#38 by (115.67.46.51) At 2009-06-01 20:50,
กราบ.....อัญเชิญองคืเทพย์ร่างสังขารย์องค์เทพ

งานไหว้ครู พระแม่สามภพ ตรีมูรติ พระฤาษีทุกปราง กุมารเทพ ณ ตำหนักพรหม ปิยะประกาศิษย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 เวลา 18.00 น.
เบิกบายศรี ชุมนุมเทพ ซ.แหลมฟ้าผ่า
พระสมุทร
เจดีย์ สมุทรปราการ (ปากน้า)
ศิษย์พ่อเพชร (ร่างพระแม่ปราวตรี ท้าวเวชสุวรรณ) 089-5035354
วันเสาร์ 4 กรกฎาคม 2552 ศิษย์วัดแขกสีลม 19 เจ็ดเจ็ด 77 ถูกอย่าลืมมางานไหว้ครูนะครับ
#37 by เพชร (125.27.24.72) At 2009-05-23 16:44,
กราบ.....อัญเชิญองคืเทพย์ร่างสังขารย์องค์เทพ

งานไหว้ครู พระแม่สามภพ ตรีมูรติ พระฤาษีทุกปราง กุมารเทพ ณ ตำหนักพรหม ปิยะประกาศิษย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 เวลา 18.00 น.
เบิกบายศรี ชุมนุมเทพ ซ.แหลมฟ้าผ่า
พระสมุทร
เจดีย์ สมุทรปราการ (ปากน้า)
ศิษย์พ่อเพชร (ร่างพระแม่ปราวตรี ท้าวเวชสุวรรณ) 089-5035354
วันเสาร์ 4 กรกฎาคม 2552 ศิษย์วัดแขกสีลม 19 เจ็ดเจ็ด 77 ถูกอย่าลืมมางานไหว้ครูนะครับ
#36 by เอ้ม (125.27.24.72) At 2009-05-23 16:43,
กราบ.....อัญเชิญองคืเทพย์ร่างสังขารย์องค์เทพ
งานไหว้ครู พระแม่สามภพ ตรีมูรติ พระฤาษีทุกปราง กุมารเทพ ณ ตำหนักพรหม ปิยะประกาศิษย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 เวลา 18.00 น.
เบิกบายศรี ชุมนุมเทพ ซ.แหลมฟ้าผ่า พระสมุทร
เจดีย์ สมุทรปราการ (ปากน้า)
ศิษย์พ่อเพชร (ร่างพระแม่ปราวตรี ท้าวเวชสุวรรณ) 089-5035354 วันเสาร์ 4 กรกฎาคม 2552 ศิษย์วัดแขกสีลม 19 เจ็ดเจ็ด 77 ถูกอย่าลืมมางานไหว้ครูนะครับ
#35 by เพชร (125.27.24.72) At 2009-05-23 16:42,
กราบ.....อัญเชิญองคืเทพย์ร่างสังขารย์องค์เทพ
#34 by เพชร (125.27.24.72) At 2009-05-23 16:36,
ขออนุโมนาบุญ ค่ะ....
ชอบมากเลยค่ะ มีทั้งเนื้อหา สาระ ครบครัน
อ่านแล้วได้ความรู้มากมายค่ะ
เปงกำลังใจให้นะคะ....big smile big smile big smile
#33 by (117.47.94.27) At 2009-03-24 11:25,
คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

ขอบุญจาก.............(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน )นี้ จงถึงแก่
เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ
ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน
หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า
ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง
และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ
ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

#32 by สาธุ (124.157.182.229) At 2009-03-12 20:49,
สาธุ
#31 by ร่างปู่ชีวก (117.47.5.175) At 2009-03-08 18:13,
big smile open-mounthed smileผมมีเหรียญ หมอชีวก0801838846open-mounthed smile
#30 by อนุสรณ์ เลือกนอก (125.26.170.67) At 2009-03-02 13:57,
big smile open-mounthed smile
#29 by อนุสรณ์ เลือกนอก (125.26.170.67) At 2009-03-02 13:53,
ดี ค่ะbig smile confused smile surprised smile
#28 by อิ้งค์ (125.27.47.44) At 2009-01-21 14:36,
ดี มาก ค่ะ อยาก ให้ มี รูป เยาะ confused smile
#27 by แฟนต้า (125.27.47.44) At 2009-01-21 14:34,
gxHog;[muj,uxitFp=oN
#26 by ดนัย (118.175.98.253) At 2009-01-14 15:26,
ขอขอบพระคุณพ่อปู่ที่ประทานยาวิเศษให้ลูกศิษย์ คนนี้
#25 by น้องกัญร์ (119.42.84.22) At 2008-12-01 22:40,
เคยฝันเห้นท่าน ได้ยาสมุนไพรมาหลายชนิดค่ะ ลองดูแล้ว ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ
#24 by พอใจ (117.47.101.170) At 2008-11-01 23:42,
ความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง
#23 by ราณี (124.85.108.79) At 2008-10-23 13:54,
...ลงรูปเยอะหน่อยสิ
#22 by น้องเอิร์น (58.9.121.133) At 2008-08-16 19:34,
รูปปู่ไม่ค่อยมีคะแต่เห็นมีองค์ลอยเป็นเลซิ่นงามมากๆๆเลยราคาไม่แพงมากพอประมาณ ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์ ชอบท่านมากเลยท่านเก่งมากๆๆๆๆๆ
#21 by จอย (58.8.85.50) At 2007-09-14 22:48,
อยากได้ข้อมูลมากๆๆอะครับ ผมดีใจนะ
#20 by ด.ช.วีรพงษ์ เตริญพงษ์ (125.27.105.98) At 2007-09-11 12:10,
ชอบมากเลยท่านปู่ชีวกท่านเก่งมาก ขอเป็นกำลังใจให้นะจ้ะ สู้ต่อไป ถ้ามีเวลาก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเผยแพ่อย่างนี้ดีมาก ดีใจที่ลูกรักของคุณแม่ทำเพื่อให้ผู้สนใจชมและอ่านมีความน่าสนใจดีมาก
#19 by คุณแม่ของเว็บมาสเตอร์ (58.8.88.10) At 2007-09-10 23:39,
คุณพ่อบูชารูปหล่อของท่านมาประมาณ 30 กว่าปีแล้ว ทุกคนในบ้าน เชื่อถือและศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจริง ๆ
#18 by คนเมืองลิง (203.113.18.238) At 2007-07-13 10:00,
ดีมาก น่าสนใจ
#17 by รุ้ง (222.123.154.50) At 2007-06-05 19:02,
มีใครพอรู้บ้างไหมครับว่ามีที่ไหนที่ขายรูปท่านพ่อหมอชีวก แบบรูปใหญ่ๆ หน่อย ( จะเปิดนวดแผนไทย เอาไว้บูชา )
#16 by THE BALL (124.121.30.82) At 2007-05-18 17:17,
ผมชอบเว็บนี้มากเพราะมีข้อมูลและอะไรต่างๆเยอะและเรียบเรียงได้ดีมาก
#15 by kantawach (203.113.15.234 /125.26.66.55) At 2007-03-06 17:47,
#14 by วรากร (203.172.210.99) At 2007-03-02 14:33,
ปรมาจารย์
#13 by วรากร (203.172.210.99) At 2007-03-02 14:31,
เราเคยพูดกับท่านด้วย ท่านใจดีมากเลยนะ แล้วท่านรักษาหูย่าเราจนได้ยินเหมือนเดิมด้วย ตอนนี้ท่านก็แฝงอยู่ในบ้านเรา
#11 by พีท (124.121.188.117) At 2006-10-25 22:29,
เราเคยพูดกับท่านด้วย ท่านใจดีมากเลยนะ แล้วท่านรักษาหูย่าเราจนได้ยินเหมือนเดิมด้วย ตอนนี้ท่านก็แฝงอยู่ในบ้านเรา
#12 by พีท (124.121.188.117) At 2006-10-25 22:29,
เราเคยพูดกับท่านด้วย ท่านใจดีมากเลยนะ แล้วท่านรักษาหูย่าเราจนได้ยินเหมือนเดิมด้วย ตอนนี้ท่านก็แฝงอยู่ในบ้านเรา
#10 by พีท (124.121.188.117) At 2006-10-25 22:29,
เราเคยพูดกับท่านด้วย ท่านใจดีมากเลยนะ แล้วท่านรักษาหูย่าเราจนได้ยินเหมือนเดิมด้วย ตอนนี้ท่านก็แฝงอยู่ในบ้านเรา
#9 by พีท (124.121.188.117) At 2006-10-25 22:29,
เง้อ อยากไปหาท่าน เหรอครับ .....

เห็นทีจะต้องทำความดี ถือศีล 5 หล่ะครับ

ทำบุญตลอดชีวิต เลยหล่ะครับ

บำเพ็ญเพียร

ให้บรรลุธรรม แค่นั้นเอง หุหุ
#8 by maha_thep@hotmail.com (58.8.84.120) At 2006-09-07 02:50,
สาธุ สาธุ ชอบแล้ว ชอบแล้ว สาธุ สาธุ
#7 by สาธุชน (203.150.50.3 /203.150.49.122) At 2006-09-04 12:08,
จะพบท่านได้ที่ไหนครับ อยากพบจริง ๆ
#6 by บี (58.9.2.11) At 2006-09-04 07:48,
#5 by (125.24.83.72) At 2006-06-03 16:44,
ท่านเก่งมากๆคับ
#4 by (221.128.106.197) At 2006-05-18 21:44,
#3 by โต้ง (221.128.106.197) At 2006-05-18 21:43,
ชอบเลยครับอันนี้
#2 by "O" At 2006-05-05 17:41,
บลอค น่าสนใจดีครับ เป็นบลอคแนวใหม่อีกแล้ว คงไม่ค่อยมีใครทำ แต่ น่าสนใจดีครับ
#1 by LEONARDO DAVINCI At 2005-10-04 14:43,

มหาเทพ เทวาพิทักษ์
View full profile