2006/Jun/29

เจ้าแม่กวนอิม

พระสารีบุตร ทูลถามพระพุทธองค์ ว่าความว่างคืออะไร พระพุทธองค์ทรงเมตตารับสั่งให้ มหาโพธิสัตว์กวนอิม เป็นผู้ตอบ จึงเกิดเป็น มหาปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตร

จางเมี่ยวฮุย (ผู้ตอบกระทู้)

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (ผู้การุณย์)

ผู้ (ประกอบ) อยู่ด้วยโลกุตรปัญญาอันลึกซึ้ง

ได้มองเห็นว่า โดยธรรมชาติแท้แล้ว

ขันธ์ทั้งห้านั้นว่างเปล่า,

(และด้วยเหตุที่เห็นเช่นนั้น จึง)

ได้ก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้

สารีบุตร!

รูปไม่ต่างไปจากความว่าง,

ความว่างก็ไม่ต่างไปจากรูป.

รูปคือความว่างนั่นเอง,

(และ) ความว่างก็คือรูปนั่นเอง.

เวทนา, สัญญา, ก็เป็นดังนี้ด้วย

สังขาร, และวิญญาณ

ก็เป็นดังนี้ด้วย.

สารีบุตร!

ธรรมทั้งหลาย (สิ่งทั้งหลายทั้งปวง)

มีธรรมชาติแห่งความว่าง (กล่าวคือ):

พวกมันไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้ดับลง,

พวกมันไม่ได้สะอาดและไม่ได้สกปรก,

ดังนั้น, ในความว่างจึงไม่มีรูป,

ไม่มีเวทนาหรือสัญญา,

ไม่มีสังขารหรือวิญญาณ;

ไม่มีตาหรือหู, ไม่มีจมูกหรือลิ้น,

ไม่มีกายหรือจิต (ใจ);

ไม่มีรูปหรือเสียง, ไม่มีกลิ่นหรือรส,

ไม่มีโผฎฐัพพะ (สิ่งที่มาถูกต้องกาย)

หรือธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดกับใจ).

ไม่มีโลกแห่ง (ผัสสะ คือ) อายตนะ (ภายใน)

(อายตนะภายนอก) หรือวิญญาณ.

ไม่มีอวิชชา,
และไม่มีความดับลงแห่งอวิชชา;

ไม่มี (กระแสแห่งเหตุปัจจัยที่นำไปสู่)

ความแก่และความตาย,

และไม่มีความดับลงซึ่งความแก่และความตาย.

ไม่มีความทุกข์

และไม่มีต้นเหตุ (แห่งควาทุกข์);

ไม่มีความดับลง (แห่งความทุกข์)

และไม่มีมรรค (ทางให้ถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์).

ไม่มีการประจักษ์แจ้งและไม่มีการลุถึง,

เพราะไม่มีอะไรที่จะต้องถูกลุถึง.

พระโพธิสัตว์

ผู้วางใจในโลกุตรปัญญา,

จะมีจิตที่เป็นอิสระจากอุปสรรคสิ่งกีดกั้นนานา

(และ) เพราะจิตของพระองค์เป็นอิสระจากอุปสรรคสิ่งกีดกั้นนานา,

พระองค์จึงไม่มีความกลัวใด ๆ;

(สามารถ) ก้าวล่วงพ้นไปจากมายาหรือสิ่งลวงตาทั้งมวลได้,

(และ) ลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุด.

พระพุทธะในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งหมด

ผู้ทรงวางใจในโลกุตรปัญญา

ได้ประจักษ์แจ้งแล้วซึ่งภาวะอันตื่นขึ้นนั้น,

(อันเป็นภาวะ) ที่สมบูรณ์และไม่มีใดอื่นยิ่งกว่า.

ดังนั้น, จงรู้ไว้เถิดว่า โลกุตรปัญญา

เป็นมหามนตร์อันศักดิ์สิทธิ์,

เป็นมนตร์แห่งความรู้อันยิ่งใหญ่,

เป็นมนตร์อันไม่มีมนตร์อื่นยิ่งกว่า,

เป็นมนตร์อันไม่มีมนตร์อ่นใดมาเทียบได้,

ซึ่งจะตัดเสียซึ่งความทุกข์ทั้งปวง.

นี่เป็นสัจจะ(ความจริง),

(และ) เป็นอิสระจากความเท็จ (ทั้งมวล).

แปลโดย : คุณละเอียด ศิลาน้อย
พิมพ์โดย :
มหาเทพ เทวาพิทักษ์


ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

ซะละลิ่ง ซิง ซิง
#1  by  webmaster@mahathep.com At 2006-06-29 14:32, 
แล้วอาคานโซบาวาตีล่ะ
#2  by  เจ้า (125.24.94.240) At 2006-06-30 13:05, 
#3  by  pom (58.9.196.69) At 2006-07-23 10:54, 
พระสารีบุตร ทูลถามพระพุทธองค์ ว่าความว่างคืออะไร พระพุทธองค์ทรงเมตตารับสั่งให้ มหาโพธิสัตว์กวนอิม เป็นผู้ตอบ จึงเกิดเป็น มหาปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตร
#4  by  จางเมี่ยวฮุ่ย 01-61633713 (58.8.150.207) At 2006-07-25 14:51, 
ชอบมาก เลื่อมใส ขอให้บุญนั้นมีต่อท่านตลอดไป
#5  by  Ganeckrisana (202.142.193.241) At 2006-07-29 23:27, 
หุหุ

คนหายไปแว้วววว
#6  by  webmaster@mahathep.com At 2006-10-29 01:41, 
เพิ่มบทสวด พระมหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร แล้วครับ ขอให้เจริญในบูญครับ ทุกท่าน ท่านที่แวะเข้ามาที่นี่ได้นับว่า เรามีบุญสัมพันธ์กัน ขอให้บุญกุศลที่เคยได้ทำร่วมกัน หรือได้ร่วมอนุโมทนานั้น บังเกิดผล สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ
#7  by  webmaster@mahathep.com At 2007-01-11 11:32, 
พระมหาปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตร
๐ มอ ฮอ ปอ แย ปอ ลอ หมิก ตอ ซิม เกง *๐
กวง จือ ไจ ผู่ สัก ๐ ฮัง ซิม ปอ เเย ปอ ลอ มิก ตอ ซือ ๐ เจียว เกียน อู วัน ไก คง ๐ ตู อี ไช คู หงุก ๐ เส ลี่ จือ ๐ เสก ปุก อี คง ๐ คง ปุก อี เสก ๐ เสก เจียก ซือ คง ๐ คง เจียก ซือ เสก ๐ เซ๊า เสียง ฮัง เสก ๐ หยิด ฝุก ยู่ ซือ ๐ เส ลี จือ ๐ ซือ จู ฝับ คง เซียง ๐ ปุก เซง ปุก ๐ มิก ปุก เกียว ปุก เจง ๐ ปุก เจง ปุก กำ ๐ ซือ กู คง จง บู่ เสก ๐ บู่ เซา เสี๊ยง ฮัง เสก ๐ บู่ งัน ยือ พี เสก เซง อี ๐ บู่ เสก เซียง เฮียง มี ฉก ฝับ ๐ บู่ งั้น ไก ๐ ไน จี บู่ อี เสก ไก ๐ บู่ บู่ เม๊ง หยิด ๐ บู่ บู่ เม๊ง จิน ๐ ไน จี บู่ เลา ซือ ๐ หยิด บู่ เลา ซือ จิน ๐ บู่ คู จิก หมิก เตา ๐ บู่ ตี หยิด บู่ เตก ๐ อี บู ซอ เตก กู ๐ ผู่ ที สัก ตอ ๐ อี ปอ แย ปอ ลอ หมิก ตอ กู ๐ ซิม บู่ ควง ไง้ ๐ บู่ ควง ไง้ กู ๐ บู่ เยา คง ปู ๐ ยิน ลี ติน เตา มง เซียง ๐ กิว เกง นิ๊บ พัน ๐ ซำ ซือ จู ฟู ๐ อี ปอ แย ปอ ลอ หมิก ตอ กู ๐ เตก ออ เน้า ตอ ล้อ ซำ เมียว ซำ ผู่ ที ๐ กู จือ ปอ แย ปอ ลอ หมิก ตอ ๐ ซือ ตา เซง เจา ๐ ซือ ตา เมง เจา ๐ ซือ บู่ เซียง เจา ๐ ซือ บู่ ตัง ตัง เจา ๐ แนน ชี อี ไช คู ๐ จิน สิก ปุก ฮี ๐ กู ส่วย ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ เจา ๐ เจียก ส่วย เจา หวัก ๐ กิ๊ต ตี กิ๊ต ตี ๐ ป๊อ ลอ กิ๊ต ตี ๐ ป๊อ ลอ เจง กิ๊ต ตี ๐ ผู่ ที สัก ผ่อ ฮอ ๐
* หม่อ ฮอ ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ หม่อ ฮอ ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ
หม่อ ฮอ ปอ แย ปอ ลอ หมิ๊ก
#8  by  pop (125.24.238.176) At 2007-05-28 08:18, 
นะโม อะวะโลกิเตศะวะรายะ..
#9  by  mbu37 (125.26.163.12) At 2007-06-23 19:43, 
มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ( प्रज्ञा पारमिता )
-------------------------------------------------------------------------------

อริยาวโลกิเตศวาโร โพธิสัตตโว คัมภีรํ ปรัชญาปารมิตา จารยํ จารมโน
วยาวโลกยาติ สมา ปัญจะ สกันธัส (ขันธะ) ตัมส จะ สว ภว ศุนยํ

-พระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์ เมื่อปฏิบัติซึ้งในปรัชญาปารามิตาเพ่งเห็นขันธ์ 5 เป็นความว่างเปล่า จึงข้ามพ้นทุกข์

ปัศยาติ สมา อิหา ศารีปุตระ รูปํ ศุนยตา วะ รูปํ รูปํ นะ ปฤถัก
ศุนยตา ศุนยตายะ นะ ปฤทัก รูปํ ยัท รูปํ สะ ศุนยตา ยะ ศูนยตายะ สะ รูปํ
เอวัม เอวะ เวทนา สังชญา (สัญญา) สังสการา (สังขาร) วิชญานัม (วิญญาณ)

-รูปคือความว่างเปล่า ความว่างเปล่าคือรูป รูปไม่อื่นไปจากความว่างเปล่า ความว่างเปล่าไม่อื่นไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ว่างเปล่า

อิหา ศารีปุตระ สารวะ ธารมะ ศุนยตา ลักษณะ อนุตปัณณะ อนิรุทธะ อวิมาละ อนูนะ อปาฤปูฤณะ ตัสมา ศารีปุตร ศุนยตายํ

-โอ สารีบุตร ธรรมทั้งปวงว่างเปล่า ไม่มีรูป ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่มัวหมอง ไม่ผ่องแผ้ว ไม่เพิ่ม ไม่ลด ในความว่างเปล่าไม่มีรูป

นะ รูปํ นะ เวทานา นะ สังชญา นะ สังสการ นะ วิญญาณ
นะ จักษุ โสรตัม นะ ฆราน ชิว กาย มน
นะ รูป ศัพท คันธ รส ศปิสตาวยา ธารมา
นะ จักษุ ธาตุ ยะ วัน นะ มโน วิชญาณัม ธาตุ

-ไม่มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่มีรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ ไม่มีจักษุธาตุ ไม่มีมโนธาตุ

นะ วิทยา นะ วิทยา กศโย
ยะ วัน ชรามรณัม นะ ชรามรณัม กศโย
นะ ทุกข สมุทย นิโรธ มฤคาชณ
นะ ชญานัม นะ ปราปติ นะ ภิศมายะ ตัสมา นะ ปราปติ

-ไม่มีทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ไม่มีฌาน ไม่มีการบรรลุ เพราะไม่มีอะไรให้บรรลุ

ตวัท โพธิสัตตวะ ปรัชญาปารมิตา อศฤตยา วิหาระ ตยา จิตตา วรโน
นะ สิทธิตวัท อตรัสโต วิปา ฤยส ติ กรานโต
นิ สถา นิรวานะ ตยา ธยา วยาว สถิตา
สาระ พุทธา ปรัชญาปารมิตัม อศฤตยา
อนุตตรํ สัมยักสัมโพธิง อภิสัมพุทธา

-พระโพธิสัตว์ ด้วยเหตุดำเนินตาม
#10  by  MBU37 (125.26.163.12) At 2007-06-23 20:15, 
สาธู
#11  by  วาปีปทุม (202.91.18.200) At 2007-08-08 19:01, 
อยากได้ไฟล์เสียงบทสวดนี้จัง
#12  by  naitiw (125.24.147.16) At 2007-09-05 23:40, 
มหาปรัชญาปารมิตาหทัยสูตร
#13  by  นพรัตน์ (125.24.139.209) At 2007-09-10 12:14, 
เพลงนี้ชื่อว่าอะไร เว็บน่าจะสร้างที่โหลดให้บูชานะครับ
#14  by  วีระศักดิ์ (202.5.81.178) At 2007-10-10 18:28, 
#15  by   (58.10.64.191) At 2007-11-06 13:05, 
ไพเราะมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกbig smile
#16  by  มอส (125.27.238.110) At 2007-11-10 19:51, 
เป็นเพลงบทมหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ของธิเบตครับ น่าจะเป็นภาษาสันสกฤต นะครับ
#17  by  พี่เสือดำ (58.9.125.98) At 2007-11-12 14:51, 
เอ้าๆเจออีกแล้วเมื่อกี้ฟังมากกว่า4/5 แล้วเจออีกไพเราะมากมาย ทำให้ใจสงบดี ขอบารมีจงเกิด ขอพระแม่ประทานพรquestion big smile
#18  by  แม่จอย (58.8.93.114) At 2007-12-10 12:19, 
อยากให้มีการดาวโหลดเพลงปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรเพลงนี้ด้วยนะ
ครับbig smile
#19  by   (125.24.74.123) At 2007-12-13 21:31, 
เรามีบุญสัมพันธ์กัน จึงได้แวะมาเยี่ยม เป็นเว็บที่ดีที่สุดค่ะ ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาbig smile
#20  by  ปุณณภา (125.24.84.190) At 2008-02-02 12:35, 
ก่าวถึงที่สุดของทุกสิ่ง
#21  by  เส่ย (124.157.214.72) At 2008-02-08 18:41, 
อยากให้มีบทสันสกฤต,ภาษาจีนและบาลีด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนามากครับ
#22  by  เจริญศักดิ์ (118.173.39.252) At 2008-03-03 15:03, 
อยากให้รวมบทสวดไว้หลายๆภาษาจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครับ
#23  by  เจริญศักดิ์ (118.173.39.252) At 2008-03-03 15:28, 
บทสวดนี้ในภาษาจีนของพระเรียกว่าซิมเกงคับเป็น 1 ใน
12บทสวดที่มีความสำคัญมากครับโดยที่บทซิมเกงนี้จะเป็น
บทสุดท้านในการสวดเพื่อเป็นนัยแห่งการหลุดพ้นอะครับ
โดยเนื้อหาในบทสวดก็จะพูดถึงความว่างหรือ
สุญตาเสียมากเลยครับ
#24  by  ศิษย์พระมูรูกัน (125.26.134.237) At 2008-03-17 14:52, 
big smile
#25  by  บินเผด็จ ศรีมุกดา (125.26.41.202) At 2008-04-16 22:58, 
เพราะมากเรยครับ
#26  by  นนท์ (202.149.25.225) At 2008-04-25 13:49, 
เพราะมากเรยครับ
#27  by  นนท์ (202.149.25.241) At 2008-04-25 13:49, 
ความสุขของเราไม่ต้องแสวงหาที่ไหนไกล...อยู่ในตัวเรานั่นเอง....big smile big smile big smile
#28  by  บินเผด็จ ศรีมุกดา (125.26.38.71) At 2008-04-28 20:46, 
พระพุทธองค์ทรงเมตตา
นำโมกวงสี่อิมผ่อสัก
#29  by  ผู้นับถือพุทธ (124.121.77.159) At 2008-05-08 21:00, 
โอม มา ณีบะ เม ฮง บทย่อของกวนอิม big smile
#30  by  พีพี (203.156.26.59) At 2008-05-12 11:34, 
เป็นเวปที่ดีคับขอให้อยู่ไปนานๆๆนะคับ
#31  by  โอม เจมาตากี (124.121.221.173) At 2008-05-19 23:07, 
มาเยี่ยมขอให้มีความสุขมากมายbig smile
#32  by  แม่จอย (58.8.85.100) At 2008-05-26 05:47, 
สาธุopen-mounthed smile
#33  by  cdcza (202.12.73.19) At 2008-09-16 17:56, 
cry surprised smile
#34  by  555 At 2008-10-16 08:09, 
#35  by   (125.27.161.36) At 2008-11-22 10:02, 
#36  by  เจ้าแม่กวมอิม (125.27.161.36) At 2008-11-22 10:03, 
ปรัชญาปรมิตาสูตร [ซิมเกง หรือ กิมกังเกง]
ต้นฉบับเป็นภาษาธิเบต ต่อมาเผยแพร่ แปลเป็นภาษา
ต่าง .พระปรัชญาปรมิตา หรือ กิกกังฮุกบ้อ ท่านเป็น
พุทธมารดาแห่งพระพุทธเจ้า [พระเสกเกียเมาณีถ่อฮุก]โดยคนไทยรู้จักในนาม พระสิริมหามายา ผมเคยเปิดอ่านเจอในประวัติแห่งกิมบ้อตึ้ง ตำหนักพระแม่สวรรค์แดนสระทิพย์ บ่อเก็ก ได้กล่าวถึงพระปรมิตา
ในกาลครั้งนั้นเมื่อพระแม่สระทางโลกเข้าสู่นิพานท่านเล็งเห็น....ท่านจึงประท่านบทพระมหาสูตรนี้ให้แก่....เผยแพร่ต่อไป
......คือ ถ้าอยากรู้ต้องอ่านเอง เพราะประวัติท่านยาวมากกกกก..โปรดติดตามในตอนต่อไป
งัน ฟัน นัน ลัน นา โอม
ศิษย์พระมารดาเจ้า ศักติ-ศิวา เดวมหาราณี
น่ำไฮ่กวงสี่อิมผ่อสัก ฉื่อพั้งเล่าผ่อสัก
แปะ จุ้ย งั้ม ฉื่อ ปุย เนี่ย เนี้ย
#37  by  ศิวา (222.123.105.228) At 2009-03-27 09:54, 
#38  by   (125.27.178.108) At 2009-03-31 09:18, 
ลึกซึ้งมากครับ
#39  by  นุ (98.151.228.174) At 2009-05-16 13:10, 
ขออนุโมทนาสาธุ ด้วยคน บุญจงบังเกิดแก่พวกท่านทุกๆคนเสมอทุกภพทุกชาติไป...
#40  by  เนียนละออ (125.26.118.26) At 2009-07-01 12:03, 
ฟังไม่ได้
double wink
#41  by   (114.128.188.56) At 2009-08-17 20:29, 
ความว่างเปล่านั้นเข้าถึงยาก หรือง่ายคับ
#42  by  ทักกี้ (61.90.31.85) At 2010-10-19 02:05, 

<< Home


มหาเทพ เทวาพิทักษ์
View full profile