2007/Jan/11

ปรัชญาปารามิตาหฤทัยสูตร

ที่มารูปภาพ : http://www.budpage.com/webboard/images/2082.jpg

อริยาวโลกิเตศวาโร โพธิสัตตโว คัมภีรํ ปรัชญาปารมิตา จารยํ จารมโน วยาวโลกยาติ สมา ปัญจะ สกันธัส (ขันธะ) ตัมส จะ สว ภว ศุนยํ

-พระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์ เมื่อปฏิบัติซึ้งในปรัชญาปารามิตาเพ่งเห็นขันธ์ 5 เป็นความว่างเปล่า จึงข้ามพ้นทุกข์

ปัศยาติ สมา อิหา ศารีปุตระ รูปํ ศุนยตา วะ รูปํ รูปํ นะ ปฤถัก
ศุนยตา ศุนยตายะ นะ ปฤทัก รูปํ ยัท รูปํ สะ ศุนยตา ยะ ศูนยตายะ สะ รูปํ
เอวัม เอวะ เวทนท สังชญา (สัญญา) สังสการา (สังขาร) วิชญานัม (วิญญาณ)

-รูปคือความว่างเปล่า ความว่างเปล่าคือรูป รูปไม่อื่นไปจากความว่างเปล่า ความว่างเปล่าไม่อื่นไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ว่างเปล่า

อิหา ศารีปุตระ สารวะ ธารมะ ศุนยตา ลักษณะ อนุตปัณณะ อนิรุทธะ อวิมาละ อนูนะ อปาฤปูฤณะ ตัสมา ศารีปุตร ศุนยตายํ

-โอ สารีบุตร ธรรมทั้งปวงว่างเปล่า ไม่มีรูป ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่มัวหมอง ไม่ผ่องแผ้ว ไม่เพิ่ม ไม่ลด ในความว่างเปล่าไม่มีรูป

นะ รูปํ นะ เวทานา นะ สังชญา นะ สังสการ นะ วิญญาณ
นะ จักษุ โสรตัม นะ ฆราน ชิว กาย มน
นะ รูป ศัพท คันธ รส ศปิสตาวยา ธารมา
นะ จักษุ ธาตุ ยะ วัน นะ มโน วิชญาณัม ธาตุ

-ไม่มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่มีรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ ไม่มีจักษุธาตุ ไม่มีมโนธาตุ

นะ วิทยา นะ วิทยา กศโย
ยะ วัน ชรามรณัม นะ ชรามรณัม กศโย
นะ ทุกข สมุทย นิโรธ มฤคาชณ
นะ ชญานัม นะ ปราปติ นะ ภิศมายะ ตัสมา นะ ปราปติ

-ไม่มีทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ไม่มีฌาน ไม่มีการบรรลุ เพราะไม่มีอะไรให้บรรลุ

ตวัท โพธิสัตตวะ ปรัชญาปารมิตา อศฤตยา วิหาระ ตยา จิตตา วรโน
นะ สิทธิตวัท อตรัสโต วิปา ฤยส ติ กรานโต
นิ สถา นิรวานะ ตยา ธยา วยาว สถิตา
สาระ พุทธา ปรัชญาปารมิตัม อศฤตยา
อนุตตรํ สัมยักสัมโพธิง อภิสัมพุทธา

-พระโพธิสัตว์ ด้วยเหตุดำเนินตาม ปรัชญาปารามิตา จิตย่อมไม่สับสนมืดมัว เพราะจิตไม่สับสนมืดมัว จึงไม่มีความกลัว อยู่เหนือความ หลอกลวง มีพระนิพพานเป็นที่สุด
พระพุทธเจ้าทั้ง 3 กาลด้วยเหตุดำเนินตาม ปรัชญาปารามิตา จึงได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาน

ตา สมา ชญตา วยัม ปรัชญาปารมิตา มหามันตรัม มหาวิทยามันตรัม
อนุตตรมันตรัม อสมสมา มันตรัม
สารว ทุกขา ปรสามานัม สัตยํ อมิตยัทวัท
ปรัชญาปารมิตายัม อุทโท มันตรา ตัทยาถา

-จึงทราบว่า ปรัชญาปารามิตาเป็นมหาศักดาธารณี เป็นมหาวิทยาธารณี เป็นอนุตรธารณี เป็นอสมธารณี สามารถดับสรรพทุกข์ สัจจะธรรมไม่ผิดพลาด ฉะนั้นจึงประกาศ ปรัชญาปารามิตาธารณีดังนี้

คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิ สวาหา
-ไป ไป ไปสู่ฝั่งโน้น ฝั่งแห่งพุทธะ สวาหา

นำมาจาก คุณ ศดานัน http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=3650
ขอบพระคุณคับ

เนื้อเพลงครับ

OM NAMO BHAGAVATYAI ARYA-PRAJNAPARAMITAYAI

ARYA VALOKITESHVARO BODHISATTVO GAMBHIRAM
PRAJNAPARAMITA CHARYAM CHARAMANO
VYAVALOKAYATI SMA PANCHA SKANDHAS TAMSH CHA
SVABHAVA SHUNYAN PASHYATI SMA

IHA SHARIPUTRA RUPAM SHUNYATA SHUNYATA EVA RUPAM
RUPAN NA PRITHAK SHUNYATA
SHUNYATAYA NA PRITHAK RUPAM
YAD RUPAM SA SHUNYATA
YA SHUNYATA TAD RUPAM
EVAM EVA VEDANA SAMJNA SAMSKARA VIJNANAM

IHA SHARIPUTRA SARVA DHARMA SHUNYATA LAKSHANA
ANUTPANNA ANIRUDDHA AMALA AVIMALA ANUNA APARIPURNAH
TASMAT SHARIPUTRA SHUNYATAYAM NA RUPAM
NA VEDANA NA SAMJNA NA SAMSKARA NA VIJNANAM
NA CHAKSHU SHROTRA GHRANA JIHVA KAYA MANAMSI
NA RUPA SHABDA GANDHA RASA SPRASHTAVYA DHARMAH
NA CHAKSHUR DHATUR YAVAN NA MANO VIJNANAM DHATUH
NA AVIDYA NA AVIDYA KSHAYO YAVAN JARA MARANAM
NA JARA MARANA KSHAYO NA DUHKHA SAMUDAYA NIRODHA MARGA
NA JNANAM NA PRAPTIR NA BHISMAYA TASMAI NA APRAPTIH

TASMAT SHARIPUTRA APRAPTIVAD BODHISATTVO
PRAJNAPARAMITAM ASHRITYA
VIHARATYA CHITTA VARANAH
CHITTA AVARANA NASTITVAD ATRASTO

VIPARYASA ATIKRANTO NISHTHA NIRVANA PRAPTAH

TRYADHVA VYAVASTHITAH SARVA BUDDHAH
PRAJNAPARAMITAM ASHRITYA ANUTTARAM
SAMYAK SAMBODHIM ABDHISAMBUDDHAH

TASMAT JNATAVYAM PRAJNAPARAMITA MAHA MANTRO
MAHA VIDYA MANTRO 'NUTTARA MANTRO SAMASAMA MANTRAH
SARVA DUHKHA PRASHAMANAH SATYAM AMITHYATVAT
PRAJNAPARAMITAYAM UKTO MANTRAH TADYATHA
GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

ITY ARYA PRAJNAPARAMITA HRIDAYAM SAMAPTAM

Comment

Comment:

Tweet


ขอบคุณครับที่ให้สิ่งดีๆแก่เพื่อนร่วมโลก(จิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน กายฝึกฝน สมาธิควบคุม เข้าสู่นิพาน)
#63 by (202.173.216.242) At 2010-07-29 15:27,
<a href="http://wckygfnribrrpar.com">idxxtpwyqdkuusp</a> http://qeyrnrnlghcsbvj.com [url=http://ismaupmbgstaqnt.com]qlacdctepmwpxhu[/url]
#62 by tatytsrodp (94.102.52.87) At 2010-06-14 09:52,
<a href="http://uhoneglilztxlka.com">mfprwizoqsiqaqi</a> http://donkiiccugrcasu.com [url=http://zyvccpaxithzhdn.com]grvocpwbowoiwic[/url]
#61 by pjfgneolxz (94.102.52.87) At 2010-06-10 21:26,
กินเจกันดีกว่านะ จะได้เป็นกุศลต่อตัวเราbig smile
#60 by DD+ (61.19.192.213) At 2010-01-19 14:27,
มหาเมตตาธรรมทรงฉุดช่วยเหล่าเวไนยสัตว์ทั้งหลาย
#59 by (61.19.192.213) At 2010-01-19 14:25,
เพลงเพราะมาก ๆ คับ
#57 by 0001jame (124.157.202.207) At 2009-06-23 12:19,
อนุโมทนาบุญกับเจ้าของเว็ปครับ
#56 by Miki (113.53.162.118) At 2009-05-09 06:06,
สงสัยว่านี้เป็นรูปบูชาของพระแม่กวนอิมใช่ไม่ค่ะถ้ายังงัยช่วยตอบกลับด้วย b-nanahi@hotmail.comอยากรู้ไม่แน่ใจเพราะที่บ้านมีอยู่แต่เป็นองค์เล็กมากลักษณะคล้ายกันที่ร้านเช่ามาบอกเป็นพระแม่อุมา
#55 by นิพพาน (117.121.208.2) At 2009-04-13 07:15,
สงสัยว่านี้เป็นรูปบูชาของพระแม่กวนอิมใช่ไม่ค่ะถ้ายังงัยช่วยตอบกลับด้วย b-nanahi@hotmail.comอยากรู้ไม่แน่ใจเพราะที่บ้านมีอยู่แต่เป็นองค์เล็กมากลักษณะคล้ายกันที่ร้านเช่ามาบอกเป็นพระแม่อุมา
#54 by นิพพาน (117.121.208.2) At 2009-04-13 07:15,
#53 by (114.128.246.155) At 2009-04-13 04:12,
อีส สุราปาแต อัน แด สุ กัม ด้วยชัยยะบารมี
#52 by โค้งกระเทียม-พิมลราช1 (125.24.46.13) At 2009-04-11 03:32,
ชัยยะมหาพุทธบารมี
น่ำไฮ่กวงสี่อิมผ่อสัก
พี่คัฟในโผวมึ่งพิ่งนะ จะมีบทจับยี่ไต่หง่วง
ผมยากรู้ความหมายคัฟ ว่าไงช่วยบอกผมด้วยคัฟ
#51 by ศิวา (222.123.105.228) At 2009-03-27 11:40,
ใครคิดไม่ดีก็ช่างเราคิดดีก็แล้วกัน ให้อภัยคนหลงผิดกลับใจ ไม่สร้างสรรสิ่งดีๆๆกันเหรอจ้า เดี๋ยวนี้เข้ามาเยี่ยมเพลงไม่มีเล้ย คอมเราไม่ดีเล้ยจะต้องซื้อใหม่แน่ๆๆๆ
#50 by แม่จอย (58.8.220.182) At 2008-10-04 11:10,
สวัสดีท่านที่ศรัทธาทั้งหลายขแอให้มีความสุขรวยๆๆๆๆ ใครทำอะไรก็ขอให้สะท้อนกลับและขอให้สิ่งที่ดีๆเข้ามาแทนที่ ขอให้คิดดีทำดีนะ เราคิดดีๆแต่ก็อดท้อแท้ไม่ได้ ทำดีต่อไปนะเพื่อสังคม เวปมาสเตอร์ที่น่ารักbig smile
#49 by แม่จอย (58.8.92.126) At 2008-05-20 15:24,
พูดดี ทำดี คิดดี อยู่ในศิล5 ดีสุดๆๆ
#48 by โอม เจมาตากี (124.121.221.173) At 2008-05-19 23:09,
บท ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ซิมเกง)
หรือ เรียกอีกอย่างนึงว่า บท กวนอิมจิตสงบ

คำว่า " กวนจือไจผู่สัก " คือ พระนามอีกพระนามหนึ่งของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ หรือ พระแม่กวนอิมฯ เป็นชื่อที่ท่านสมณะถังซำจั๋ง ตั้งและเขียนขึ้นไว้เป็นครั้งแรกในคำแปลภาคภาษาจีน ของปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร มีความหมายว่า " ผู้มีกายและใจเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงทั้งสิ้น "


ป.ล. คัยที่นับ มาม๊า จิงๆ
เชิญได้นะค่ะ ทุกวัน ชิวอิก จับโหวง (พระจีน)
บรรดา กุย อี (ศิย์พระแม่กวนอิม)
จะไปสวดมนต์กันที่
ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัน4ค่ะ
เวลา ฤกษ์ ตั้งแต่ 1ทุ่ม 19 ถึง ประมาน ตี2 ค่ะ
แต่ ท่าจะไปช้ากว่านั้น ก็ไม่เปนไรค่ะ
มนต์ที่เราสวด จะเปน บทสวดจีน หมด
เปนบทสวด พระแม่กวนอิมค่ะ

พอตอนสวดมนต์เสร็จ เราจะนั่งฟังธรรม
จาก อาจารย์ใหญ่ กวงเซง

ท่าเกิด ตรงกับวัน มาฆะบูชา วิสาขบูชา อาฬหะบูชา
ก็ จะมีเวียนเทียน ตอน3ทุ่มค่ะ

คัยที่นับถือ พระแม่กวนอิม
เชิญได้นะค่ะ ที่ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย4ค่ะ
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะค่ะ)
อิอิ

#47 by ศิษย์พระแม่กวนอิม (124.121.122.170) At 2008-02-19 07:35,
Hot!

จะว่าไปแล้วพวกนี้ไม่เข็ดหลาบ
ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
คนดีๆ เค้าไม่มาทำกันอย่างนี้หรอก
เค้าเรียก "เดนคน" ฉิบหายจัญไรจะเกิดกับพวกคุณ
พิมพ์เล่นๆ เข้ามาเถอะ ผลกรรมมันจะสนอง
ความสนุกชั่ววูบของพวกคุณ คอยดู
ความสนุกของพวกคุณ จะนำพาความทุกข์มาสู่พวกคุณ

ขอให้ได้รับผลในเร็ววัน เถิด สาธุ

โอม มา นี ปัท เม หุม
#46 by webmaster@mahathep.com At 2008-01-04 03:25,
Hot!

ผู้มาบ่อนทำลายความสงบในเว็บไซด์ได้ใช้ IP ดังนี้

หมายเลข IP 118.175.70.110

ระบบฐานข้อมูลได้แจ้งแต่ผู้ดูแลซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

person: pansak arpakajorn
nic-hdl: PA82-AP
e-mail: mail_abuse@tot.co.th
address: 89/2 Moo 3 Chaengwattana Rd, Laksi,Bangkok 10210 THAILAND
phone: +66-2574-9178
fax-no: +66-2574-8401
country: TH
changed: suraches@tot.co.th 20050720
changed: ag100.ap@gmail.com 20071107
mnt-by: MAINT-TH-TOT
source: APNIC

person: tawat kerdput
nic-hdl: TK56-AP
e-mail: mail_abuse@tot.co.th
address: 89/2 Moo 3 Chaengwattana Rd, Laksi, Bangkok 10210 THAILAND
phone: +66-2505-6117
fax-no: +66-2574-8401
country: TH
changed: suraches@tot.co.th 20050720
changed: ag100.ap@gmail.com 20071107
mnt-by: MAINT-TH-TOT
source: APNIC


หากยังเข้ามาบ่อนทำลายความสงบสุข จะแจ้งให้ทาง ทีโอที ทราบและดำเนินการทางกฏหมายต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
#43 by webmaster@mahathep.com At 2008-01-03 17:28,
Hot!

ขณะนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาบ่อนทำลายเว็บไซด์
โดยการใช้ชื่อว่า เต้ เป็นเน็ทขององค์การโทรศัพท์ซึ่งได้เข้ามาพิมพ์สร้างความลำคาญแก่สมาชิกในเว็บ

โดยมีการอ้างถึงคนชื่อจอยว่า "เต้รักจอย" และมีการด่ากันบนเว็บ ว่า "ไอ้ควาย" ซึ่งทางเว็บได้ลบทิ้งไปแล้ว

ส่วนไอพีนั้นเมื่อได้ทำการเช็คแล้วเป็นอินเตอร์เน็ทของ tot

ตอนนี้ไม่สามารถบล็อคไอพีได้ เพราะใช้เว็บของ เอ็กซ์ทีน อนาคต จะต้องหาวิธีบล็อคให้ได้ พวกนี้เป็นมารสังคมจริงๆ

แย่!
#42 by webmaster@mahathep.com At 2008-01-03 17:23,
ขอพระองค์ประทานบารมีให้ปราศจากอันตรายใดๆหากมีเคราะห์ร้ายใดๆขอให้ช่วยหลีกพ้นอันตรายทั้งปวง อย่าเจ็บอย่าไข้ด้วยเทอญbig smile
#33 by แม่จอย (58.8.84.82) At 2007-12-22 07:46,
ห้วยหนองอะไร ก็ไม่เก่งนี่ว่าที่มหาบัณฑิต วันนี้เงียบเหงาไปบ้างแต่ก็